Platné od 1. 1. 2014 pro nákupy v internetovém obchodě společnosti SUMA spol. s r.o. se sídlem Antala Staška 1074/53a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 63995433, DIČ: CZ63995433, zapsaná dne 22. srpna 1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 39445 (dále jen „SUMA“),

 

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi firmou SUMA a kupujícím a platí pro nákupy v internetovém obchodě firmy SUMA provozovaném na stránkách www.ss.cz (dále jen „web“).

2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou SUMA nebo s ní jinak jedná.

4. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 zákona č. 89/2013, občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, a pokud nejsou práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z nákupů v internetovém obchodě firmy SUMA upraveny těmito VOP, řídí se občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se i zákonem č. 634/1994 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

II.
Sdělení před uzavřením smlouvy

Protože smlouvy budou uzavírány prostřednictvím webu, sděluje SUMA tímto kupujícím následující informace:

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora, tedy že internetové a telefonické připojení je dle podmínek operátora kupujícího a SUMA si neúčtuje další poplatky
 • SUMA požaduje úhradu celé kupní ceny nebo zálohy před poskytnutím svého plnění kupujícímu
 • SUMA uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, nebo takové smlouvy zprostředkovává. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, je 30 dnů, a u smluv zprostředkovaných je na webu uvedena doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat včetně údajů o ceně nebo o způsobu jejího určení
 • U smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, je na webu uveden údaj o ceně nebo o způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
 • Ceny zboží a služeb jsou na webu uvedeny včetně DPH i bez DPH včetně všech poplatků stanovených zákonem, ale náklady na dodání se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu úhrady. Při osobním odběru se náklady na dodání neúčtují
 • U smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, jsou na webu uvedeny údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle druhého bodu
 • V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou
 • Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny, pokud je předmětem smlouvy poskytování služeb, jejichž plnění již začalo
 • Stížnosti spotřebitelů vyřizuje reklamační oddělení a spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního rozpočtu

 

 III.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Protože je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku v internetovém obchodě firmy SUMA, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel požadovat mimo jiné na adrese provozovny prodávajícího nebo zaslat elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího .

4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

IV.
Kupní smlouva

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží nebo služby na webových stránkách firmy SUMA. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky firmou SUMA. Toto přijetí SUMA neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky firmou SUMA. Za případné chyby při přenosu dat nenese SUMA odpovědnost. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavření smlouvy SUMA obratem potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail, který zadal kupující.

2. Před zasláním objednávky firmě SUMA je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu firmy SUMA kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je mu dána možnost se s nimi seznámit.

5. SUMA si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

6. SUMA si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. SUMA zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet nebo adresu.

7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

V.
Práva z vadného plnění


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. SUMA odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména SUMA odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které SUMA nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití SUMA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu SUMA nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že SUMA nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností firmy SUMA za vady může upravit reklamační podmínky firmy SUMA.

8. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že SUMA neobdržela od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (především části zboží, jiných podkladů apod.). SUMA je povinna si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

VI.
Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi firmy SUMA po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a SUMA je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření firmou SUMA archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

VII.
Zpětný odběr elektrospotřebičů

1. SUMA zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů v prodejně firmy SUMA. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

2. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

VIII.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje SUMA prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle SUMA na elektronickou adresu kupujícího.

2. SUMA je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách firmy SUMA v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a firmou SUMA archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014