Na této stránce naleznete informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností SUMA s.r.o., zpracování osobních údajů provádí společnost SUMA s.r.o. v souladu s Obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR) a implementačního zákona Zákon o zpracování osobních údajů Zákon č. 110/2019 Sb.

 

Základní zásady

Firemní politika společnosti SUMA spol. s r.o. (dále jen „společnost, správce“) v oblasti ochrany osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků, smluvních partnerů a ostatních subjektů (dále jen „partner, partneři, zákazník, subjekt“) je založena na souladu s platnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů s důrazem na získání a udržení důvěry s našimi partnery.

Zde uvedené zásady platí obecně pro všechny webové stránky, které provozuje naše společnost. Každá naše webová stránka má rozdílný účel a vlastnosti. Pokud pro konkrétní webovou stránku platí ve vztahu k ochraně osobních údajů nějaká specifika, jsou uvedena v prohlášení o ochraně osobních údajů na takovéto konkrétní webové stránce.

Naše webové stránky jsou určeny našim současným i budoucím zákazníkům a ostatním smluvním partnerům, kteří při nákupech, či využívání služeb, které stránky poskytují, akceptují stanovené zásady a podmínky pro zpracování a používání jejich osobních údajů.

Naše společnost automaticky neshromažďuje ani nezachycuje žádná osobní data (tj. informace osobách, které může identifikovat) od návštěvníků webových stránek na které nemá právní titul zpracování.

Použitím našich webových stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, využíváním a poskytováním vašich osobních údajů, za podmínek zde stanovených, případně za podmínek uvedených na konkrétních stránkách.

Pokud žádáme o zadání osobních informací, požadujeme pouze takové informace, které jsou nezbytné a jsou využity výhradně pro realizaci zvolené služby (např. nákup a doručení zboží).

Uvádíme-li, že osobní informace mohou být také použity všeobecně pro marketingové účely (včetně přímého marketingu), je vždy současně poskytnuta možnost odmítnout toto jejich využití, což je ze strany naší společnosti respektováno.

Udělíte-li souhlas pro zasílání marketingových informací a obchodních nabídek, budou vám zasílány jen informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Pokud předáváme vaše osobní údaje třetí straně je buď z právního titulu plnění právní povinnost (kontrolní hlášení, zákona AML, apod), nebo z důvodu plnění smlouvy. V takovém případě, jsou vaše osobní údaje předávány na základě smlouvy mezi naší společností a vámi, kde jsou jasně ubvedeny důvody předávání osobních údajů, příjemce a právní titul. V tomto případě se jedná převážně o poskytováníé osobních údajů pro zajištených námi dodávaných služeb třetích stran, jako např. Microsoft Office365 apod.

Můžete nás kdykoliv požádat o zpřístupnění osobních údajů, které o vás zpracováváme, a tyto údaje budou na vaši žádost opraveny, či případně vymazány.

Jakékoliv informace (obchodní informace, technické informace, informace o společnostech nebo informace jakéhokoliv jiného druhu), které nám zašlete, a netýkají se identifikovatelné osoby, nejsou považovány za důvěrné, bez ohledu na to, zda jsou tak označeny. Podmínkou použití webových stránek naší společnosti je, že můžeme informace tyto volně zpřístupňovat a používat způsobem, který považuje za vhodný (např. u hodnocení produktů, blog atp.).

 

Vysvětlení pojmů

 

Správce 

ten kdo zodpovídá za zapracování a ochranu osobních údajů (Suma s.r.o.)

Osobní údaj

je jakýkoli údaj, který sám o sobě (přímo), nebo v kombinaci s jinými údaji (nepřímo), identifikuje fyzickou osobu (jméno, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo apod.)

Subjekt osobních údajů

fyzická osoba, která je občanem Evropské unie, nebo osoba pohybující se v prostoru Evropského hospodářského prostoru (zákazník, dodavatel, zaměstnanec apod.)

Zpracovatel

fyzická, nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Správce ručí, že zpracovatel bude dodržovat stejná pravidla pro zpracování osobních údajů jako správce (účetní firma, daňový poradce, právní kancelář)

Příjemce

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo instituce, které správce předává (poskytuje) osobní údaje subjektu

Pověřenec (DPO)

osoba, která dohlíží, že zpracování osobních údajů správcem je v souladu s GDPR

Třetí země

země mimo EHP (Evropský hospodářský prostor)

GDPR

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Implementační zákon

Zákon 110/2019 Sb.

 

Správce

Správcem vašich osobních údajů je výhradně společnost SUMA s.r.o.

 

Pověřenec

Pověřencem, který je zodpovědný za správnost zpracování osobních údajů byl určen Tomáš Sýkora, kterého můžete kontaktovat na e-mailu .

 

Zpracovávané osobní údaje získané od subjektu

Zpracováváme ty osobní údaje, které jste nám poskytli. Konečná množina těchto údajů je u každého subjektu různá. Maximální výčet údajů, které nám poskytujete, je:

Osobní údaje zpracovávané na doménách SUMA s.r.o. jsou:  Jméno a příjmení, e-mail, telefon, kontaktní a doručovací adresy, fotografie (pokud jí poskytnete ve vašem profilu).

Na těchto doménách rovněž zpracováváme automaticky získané osobní údaje, kterými jsou: IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb).

Osobní údaje zpracovávané během obchodního styku jsou: Jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační, kontaktní a doručovací adresy, IČO, DIČ (rodné číslo u fyzických podnikajících osob), bankovní spojení (je-li nutné pro plnění smlouvy).

 

Další osobní údaje

Podobizna z našeho kamerového systému.

 

Kamerové záznamy

Zpracováváme osobní údaje z kamerového systému, který monitoruje vnitřní prostory budov, které jsou ve vlastnictví společnosti (Antala Staška 1074/53a a Tilschové 1070/4 na Praze 4), vnější prostory našich nemovistostí a přilehlé veřejné prostory (vnější perimetr) těchto objektů. Tento kamerový systém je namontován pro ochranu majetku správce, života a zdraví osob.

Na kamerový systém jsou zaznamenávání převážně zaměstnanci správce, zákazníci a obchodní partneři a případně další osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru.

Jediným příjemce osobních dat z kamerového systému je Policie České republiky, v případ podezření spáchání trestného činu, nebo přestupku.

Maximální doba uchovávání kamerových záznamů je 7 dní.

Ke kamerovým záznamům má přístup pouze zodpovědný pracovník, kterým je pan Tomáš Sýkora. K záznamům se přistupuje protokolárně a eviduje se proces jejich zpracování. Přístup k záznamům je chráněn přístupovým heslem.

Kamery jsou umístěny mimo běžný dosah osob a neobsahují žádný záznam. Záznam přenášený buď po kabelových rozvodech správce, nebo pomocí zašifrovaného bezdrátového signálu, je ukládán přímo na IT infrastrukturu správce a není na něj možný přístup mimo lokální síť společnosti.

 

Soubory cookie

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme sdělení, že od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Cookies na našich webů jsou rozděleny do jedotlivých typů, podle pravidel Cookies, the GDPR, and the ePrivacy Directive.  Naše weby požívají tyto typy cokies:

 

Nezbytně nutné cookies

Jedná se cookies relace, které jsou dočasné a jsou na vašem počítači uloženy pouze po dobu, co jste na našich stránkách. Typicky se jedná o ID session (Antiforgery), který je nutný k idenfifikaci komunikace mezi webem a uživatelem, apod. Tyto cookies jsou cookies "první strany" (jsou zapisovány přímo naším systémem).

 

Preferenční cookies

Jsou to trvalé soubory cookie. Jde například o cookies, které unikátním klíčem identifikují návštěvníka našeho webu tak, aby byl například jeho neodeslaný nákupní košík na našem eshopu, identifikátory produktů na kterých má nastavené hlídání změny ceny, skladové dostupnosti, idenfifikátory produktů uložených pro srovnání apod. Tyto cookies mají platnost 1 rok od vaší poslední návštěvy na našem webu. Tyto cookies jsou rovněž cookies první strany. 

 

Statistické cookies

Jde o cookies které slouží k analýze návštěvnosti, marketingovým akcí a pod. Naše weby využívají Google Analytics a TopList. Tyto cookies jsou cookies třetích stran. 

 

Příklad cookies

Zde jsou příklady cookies, jak je ukládají naše weby:

Jméno cookies Hodnota Doména
882e81b66c945a6fba8ffd675f3d33e sofckp46b78uk9ptrdvm9c0u2p www.sumanet.cz
ac871ec02ffc60f2937af31f5e975838 ep6rsfvm6u1l9i59v967oaj821 www.sumanet.cz
_gid GA1.2.1325221273.1629095259 .sumanet.cz
_ga GA1.2.1054774589.1629095259 .sumanet.cz
.Nop.Customer 8f3c1c04-fc37-4bf2-a9aa-c12e5679aabc shop.sumanet.cz
.Nop.RecentlyViewedProducts 306516%2C359164 shop.sumanet.cz
.Nop.Antiforgery CfDJ8FDzhx_BEo5HnqePRZxL4QzXYkG...  shop.sumanet.cz
.Nop.ComparedProducts 641%2C572 shop.sumanet.cz
.Nop.Customer 93f1dda3-2f3c-4a04-954b-7cad46ab9fd7 shop.sumanet.cz
.Nop.RecentlyViewedProducts 355504 shop.sumanet.cz
.Nop.Session CfDJ8FDzhx%2FBEo5HnqePRZxL4QwEm... shop.sumanet.cz
ui 53086 .toplist.cz

Cookie, jak jsou popsány výše, platí pro všechny naše weby, běžící na doméně sumanet.cz.

 

Blokace souborů cookie

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče.

Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

Každý návštěvník našich stránek musí povolit ukládání souborů cookies, kliknutím na potvrzení. Pokud toto neučiní, cookie se mu nebudou ukládat. V takovém případě, ale může mít omezené služby, které stránka poskytuje při souhlasu s uložením cookie.

 

Autorská práva na text a obrázky

Autorská práva na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří naší společnosti nebo jejím příslušným držitelům licencí. Partner si je může zobrazit, stáhnout nebo vytisknout pro svou vlastní potřebu a pro úzký interní oběh striktně ve své organizaci, ale nemohou být žádným způsobem měněny ani dále používány, kopírovány pro jinou osobu, ani nemohou být využity komerčně nebo jakkoli jinak, bez předchozího výslovného písemného svolení naší společnosti.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Kterékoliv webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na cizí webové stránky, které nejsou námi provozovány. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze jako služba a neznamenají naše schválení v nich uvedených činností nebo jejich obsahu, ani žádné spojení s jejich provozovateli. Naše společnost tyto stránky nekontroluje a není zodpovědná ani za jejich bezpečnost nebo ochranu soukromí.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny moderními postupy a technologiemi. Jedná se o moderní šifrovací algoritmy, šifrování přenosů, ukládání pouze hashu, tam kde je to možné, pseudonymizace dat apod.

Rovněž neustále monitorujeme naše datové báze, abychom dokázali předcházet možným datovým únikům.

Ale ani tak není však stoprocentně možné zcela zaručit absolutní bezpečnost vašich osobních údajů. A i vy nám můžete pomoci vaše data lépe ochránit. Žádáme vás, abyste používali jedinečná, silná hesla, která budete udržovat v tajnosti a obecně dodržovali zásady kybernetické bezpečnosti.

I přes použití přiměřených bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným vyzrazením, zneužitím či změnou, jako je tomu u všech počítačových sítí připojených k internetu, nelze zaručit absolutní bezpečnost informací poskytovaných prostřednictvím internetu a naše společnost nemůže nést odpovědnost za porušení bezpečnosti mimo maximální možnou sféru naší působnosti.

 

Zajištění přístupů k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům, které jste nám poskytli, mají přístup pouze zaměstnanci naší společnosti, kteří je potřebují pro zajištění naší obchodní činnosti.

Osobní údaje mohou být, pro účely řádného vyřízení služeb poskytovaných subjektu, také předány poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje mohou být rovněž předány v rámci zpracování smlouvy, nebo objednávky příjemcům do zahraničí. Jde například o splnění licenčních podmínek služeb, software apod., které správce subjektu osobních údajů poskytuje. Příjemci, kterým správce osobní údaje subjektů poskytuje, veřejně deklarují soulad svého zpracování osobních údajů s Obecným nařízením GDPR.

Na žádost subjektu údajů předá správce přesný seznam jaké osobní údaje, jakým příjemců poskytl.

V neposlední řadě poskytujeme vaše data orgánům státní správy při plnění našich zákonných povinností (kontrolní hlášení, DPH apod.)

Osobní údaje nebudou bez vašeho jednoznačného souhlasu poskytovány příjemcům ze třetích zemí.

Osobní údaje nebudou poskytovány mezinárodním organizacím.

 

Doba omezení zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi).

Po ukončení smluvního vztahu budeme údaje zpracovávat tak dlouho, jak nám ukládají zákonné předpisy, jako je zákon o DPH, účetnictví apod.

V tomto případě budeme zpracovávat pouze nezbytné údaje.

 

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro zajištění naší obchodní činnosti, nebo pro ochranu našich práv, majetku anebo bezpečnosti.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu, či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné.

V neposlední řadě je pak důvodem, umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.

 

Musíme mít vždy souhlas se zpracováváním osobních údajů?

Ne nemusíme, ale nemáme-li Váš souhlas, musíme vaše osobní údaje zpracovávat pouze z těchto právních titulů:

 • poskytnutí služby či produktu pro splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jako je například zajištění bezpečnosti našich webů

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Existuje-li jakékoli naše zpracování osobních údajů souhlas, je tento souhlas vždy dobrovolný a lze ho kdykoli odvolat, stejným mechanizmem, jakým byl poskytnut. Poskytnutím souhlasu zároveň potvrzujete, že jste obeznámen se svými právy a povinnostmi v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle Obecného nařízení GDPR a zákona 110/2019 Sb.

Vzhledem k tomu, že naše webové stránky jsou dostupné v internetové síti, mohou být přístupné i pro osoby mladší 15 let. Pokud dítě poskytlo bez souhlasu rodiče osobní údaje, má rodič právo požádat o jejich výmaz z našich záznamů. Může tak učinit pomocí mechanismů zpětné vazby, které jsou k dispozici na konkrétní webové stránce, nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na .

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to takto:

 • přihlášením se do správy vašeho účtu a tam zaškrtnou zrušení uděleného souhlasu
 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mail .
 • při osobní návštěvě na naší adrese s prokázáním, že jste vlastník osobních údajů, u kterých chcete souhlas odvolat.

 

Povinnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. V případě, že osobní údaje neposkytnete, ale ty budou nutné pro služby, které od nás požadujete, nelze z naší strany toto plnění služeb realizovat.

Pokud nejsou vaše osobní údaje nutné k poskytnutí našich služeb, musíme vám službu poskytnout.

 

Práva subjektu údajů plynoucí z GDPR

GDPR vám dává zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat (článek 7 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) (článek 17 GDPR)
 • právo osobní údaje opravit či doplnit (článek 16 GDPR)
 • právo požadovat omezení zpracován (článek 18 GDPR)
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování (článek 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)
 • právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR)
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (článek 34 GDPR)
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR

Většinu vašich práv (omezení zpracování, právo na zapomenutí) máte možné uplatnit prostřednictvím správy vašeho účtu. Dále lze práva uplatnit zasláním požadavku na e-mail , nebo žádostí u zaměstnanců společnosti.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů můžete využít Váš online účet na našich službách, nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na , případně datovou schránkou (id datové schránky: iqc8mic), písemně na adresu společnosti adresu, nebo osobně v sídle naší společnosti.