Jednou z našich priorit je péče o životní prostředí. Vlastní činnosti společnosti se snažíme realizovat s minimální uhlíkovou stopou a to počínaje snahou o minimalizaci veškerého odpadu, přes provoz naší budovy, až po koncepci našeho autoparku.

Je pro nás velmi důležité, aby činnosti, které děláme v rámci našeho podnikání byly v souladu s péčí o životní prostředí.

Důležitou kapitolou života nás všech je nakládání s odpady. Generujeme je při všem co děláme. Výrova chrlí další a další obalový materiál, opotřebované, nebo nefunkční vybavení a technika se stává odpadem. Pro přírodu a naše životní prostředí je životně důležité, abychom s takto vzniklými odpady nakládali k přírodě ohleduplně a likvidovali tím nejlepším možným způsobem. 

Naše společnost likviduje komunální odpad a plasty ve spolupráci s firmou MIKAPA, papírový a kovový odpad (v minimální míře i nebezpečný odpad) odvážíme na naše náklady do sběren, prošlý obsah lékárniček odevzdáváme v lékárnách do speciálních kontejnerů. Prázdné náplně likvidujeme ve spolupráci s firmou TEKO. V rámci odpadu z obalových materiálu jsme zapojeni v systému sdruženého plnění společnosti EKO-KOM, a.s.

Web ZFSamostatnou kapitolou je nakládání s elektroodpadem, který tvoří nejrozsáhlejší oblast našeho zapojení v likvidaci odpadů. Jsem certifikovanou Zelenou firmou v rámci programu společnosti REMA Systém, a.s. Firma REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení likvidace a znovuvyužití pro všechny skupiny elektrozařízení.

 

Naše firma již řadu let zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení po ukončení jejich životnosti. Dlouhodobě upozorňujeme naše zákazníky, že elektroodpad nepatří do směsného odpadu. Edukace v oblasti odpadů a ochrany životního prostředí pomůže zvrátit poškozování přírody způsobené necitelnou činností člověka.

 

Několik informací o elektroodpadech, které byste měli vědět

Co je to elektroodpad?
Elektroodpadem se stávají vysloužilé elektrospotřebiče. Mezi elektrospotřebiče se řadí všechna zařízení, která fungují na elektrický proud nebo na baterie.

Proč třídit elektroodpad?
Elektrospotřebiče obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů, např. železo, ocel, hliník, měď a také mnoho druhů vzácných kovů a jiné hodnotné součásti, které lze znovu využít. Proto je důležité všechny elektrospotřebiče důkladně třídit a následně ekologicky likvidovat.

Co mám udělat, když chci třídit elektroodpad?
Právě proto, abyste mohli snadno a pohodlně třídit svůj elektroodpad, vstoupila naše firma do projektu Zelená firma. Jednoduše nepotřebný elektrospotřebič vezměte s sebou do našeho obchodu a vhoďte ho do připraveného sběrného boxu, nebo ho předejte některému z našich zaměstnanců.

Co se stane s elektrospotřebiči, které odevzdáte na recyklaci?
Elektrospotřebiče, které odevzdáte do sběrného boxu, odveze kolektivní systém sběru elektroodpadu REMA Systém na zpracování do specializovaných zpracovatelských společností. Některé z těchto společností jsou takzvané chráněné dílny zaměstnávající spoluobčany se sníženou pracovní schopností. Všechny elektrospotřebiče jsou následně pečlivě rozebrány na recyklační lince. Velká pozornost je věnována oddělení nebezpečných složek, které vyžadují speciální nakládání. Dále se od sebe oddělí druhotné suroviny a ostatní složky, které se využijí k výrobě energie.2020 04 12 EkoKomCert


2020 04 12 EkoKomCert